Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

A. Pedagogisch project

Wij zijn een katholieke school.

In onze opvoedings- en onderwijsopdracht laten wij ons inspireren door de persoon van Jezus Christus. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de zwakken en kansarmen. Een houding van “graag zien, eerbied voor de eigenheid van elk, verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en een geweldloze samenleving" zijn een aantal basishoudingen die we doorheen onze aanpak nastreven.

Wij bouwen aan een zeer zorgbrede school.

Ontwikkelings- of leerbedreigde kinderen krijgen maximale kansen : “Je kind moet niet goed genoeg zijn voor onze school, wij maken onze school goed genoeg voor je kind !"

Elke leerkracht aarzelt niet om het niveau van het aanbod af te stellen op de mogelijkheden of het bereikte niveau van het kind. Dit gebeurt enerzijds door regelmatig te werken in niveaugroepen (dit kan klasdoorbrekend !) en anderzijds door een gericht aanbod te doen tijdens werkvormen als groepswerk, hoeken- en contractwerk. In de lagere school spelen gedifferentieerde huistaken in op de specifieke noden van het kind.

De zorgcoördinator is de spil van het zorg- en gelijke-kansenbeleid op school. Regelmatig gebeuren haar tussenkomsten in de klas zelf. Bij concentratiestoornissen, tijdelijke leerachterstand of socio-emotionele problemen zijn er ook interventies in de rustige omgeving van de taakklas.

Onze school is ook een leefschool.

Er wordt heel veel tijd geïnvesteerd in een uitstekende relatie tussen kind en leerkracht. Dit wordt onder meer gerealiseerd door vaste onthaalmomenten, rondvragen bij aanvang van elke (halve)dag, praatrondes in de onthaalhoek of een vertrouwelijke babbel met de juf of de meester. Op het einde van de schooldag kunnen ook reflectiemomenten in het lessenrooster worden ingebouwd.

Door het consequent toepassen van het 'pestactieplan' reageert het schoolteam heel alert op eventuele pesterijen en worden pesters op een eenvoudige wijze door de leerkracht of de directeur tijdig een halt toegeroepen. Ook de 'geweldloze conflicthantering' wordt zeer rechtlijnig gehanteerd en er wordt tevens werk van gemaakt om bij de kinderen een minimum dosis weerbaarheid mee te geven.

Op het schoolrapport worden naast cijfers (voor het kénnen) ook met volzinnen quotaties gegeven voor de leef- en leerhouding van het kind.

Door onze ervaringsgerichte aanpak en het aanbieden van realistische en uitdagende leerinhouden, wordt het schoollopen leerrijk en leuk.

Wij moeten als leerkracht heel vaak 'het wonder van het leren en verwerven' wijzen aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Door op een heel actieve wijze te leren, door aan het zelfstandig werken bijzondere kansen te geven en door realistische leerpakketten aan te bieden, scoort het 'welbevinden' en de 'betrokkenheid' van de kinderen bijzonder hoog ! Uiteraard engageren wij ons om onze leerlingen de ontwikkelingsdoelen (kleuters) en de eindtermen (einde zesde leerjaar) te helpen bereiken. Verder baseren wij ons op de leerplannen van het Katholieke Basisonderwijs.

Het leren omgaan met de nieuwste technieken (computer, internet, …) werkt zeer ondersteunend. Verder sturen wij bewust aan op engagement en het vormen van een eigen stelling. Het leven en leren werken in groep is een hoofdbetrachting.

Bovendien zijn wij niet blind voor de wereld rondom ons (onze straat, gemeente, land, wereld). Activiteiten zoals leeruitstappen, museumbezoeken, sportklassen, zeeklassen, cultuurklassen, toneel- en filmvoorstellingen zijn ons niet vreemd.

Wij willen een creatieve en sportieve school zijn.

Wij geven de kinderen de kans om op een creatieve wijze de leefwereld te verkennen en wij spelen maximaal in op de terechte tendensen om kinderen meer bewegingskansen te bieden, door samen met hen allerlei sporten en spelen te verkennen.

Onze school heeft een lage drempel voor ouders.

Wij proberen alle ouders heel intens te betrekken bij het schoolgebeuren. Dat gebeurt door hen regelmatig te informeren via geregelde oudercontacten en ontmoetingen met de juf of meester. Dit gebeurt in een geest van wederzijdse openheid en ook door een zeer gedetailleerde rapportering. De ouders zijn vaak ook actieve participanten in de onderwijs- en opvoedingsopdracht van de school : lees- en projectouders, knutselouders, fietspoolouders, taxi-ouders, …

In de geëigende overlegorganen of werkgroepen kunnen ouders die dit wensen effectief hun steentje bijdragen in het bepalen van het beleid van de school.


B. Christelijk opvoedingsproject

Kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elke kind.

Wij werken met ontwikkelings- en leerplannen. Met het hele team streven wij ernaar het beste onderwijs te realiseren voor onze kinderen. Directie en leerkrachten staan open voor vernieuwing en verruiming. Wij benutten de aangeboden kansen tot vorming door nascholing, pedagogisch-didactische literatuur, vormingsdagen en pedagogische studiedagen.

Respect voor elk kind

Wij willen ieder kind aanvaarden met zijn eigen persoonlijkheid. Wij hebben speciale aandacht voor het kansarme en leerbedreigde kind. Hiertoe worden hulpmiddelen aangewend, zoals een kleuter- en leerlingvolgsysteem, zorg- en gelijke-kansenbeleid, werken rond pestgedrag, enz.

Ook voor het kind dat vooruit loopt op de normale ontwikkeling hebben wij voldoende aandacht. Dit doen we onder meer door binnenklasdifferentiatie.

Aandacht voor sociale en emotionele vorming.

Door een brede opvoeding willen wij de kinderen in contact brengen met diep menselijke waarden. Via positieve benadering willen wij bij ieder kind werken aan het eigen positief zelfbeeld. Dit willen wij gebruiken als aanloop naar respect voor anderen, wat zich dan uit in een positief en rijk sociaal gedrag.

Ook de emotionele vorming krijgt ruime aandacht door het bespreekbaar stellen en aandacht hebben voor gevoelens.

De christelijke dimensie.

In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop. Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.

Onze school heeft ook een zendingsopdracht. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven.

Van de ouders verwachten wij dat zij loyaal zijn ten aanzien van het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan de gebedsvieringen en de sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.

Aandacht voor een evoluerende maatschappij.

Wij willen de kinderen opvoeden met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kritische geest ten aanzien van de snel evoluerende maatschappij. Tevens willen wij hen een ernstig milieubewustzijn aankweken. Opdat kinderen zich zouden thuis voelen in onze wereld is er tevens bijzondere aandacht voor de technologische opvoeding, verkeerseducatie en de moderne media.

Een dynamisch en hechte schoolgemeenschap.

Daar wij onze voorbeeldfunctie blijvend willen beklemtonen, willen wij ook werk maken van ons samenleven als groep. Wij willen positief samenwerken met alle participanten : het schoolbestuur, de ouderraad, de schoolraad, werkgroepen, het CLB, de revalidatiecentra en andere dienstverlenende instanties. Binnen de personeelsgroep is de bereidheid tot goede samenwerking in al zijn facetten aanwezig. De ouders krijgen als eerste gesprekspartner een aparte plaats op onze school, omdat zij ons de zorg van hun kinderen toevertrouwen. Het in ons gestelde vertrouwen willen wij niet beschamen.